Killer Paws (Glass Lake)

2022 oil on canvas 220 × 250 cm

previous next